Til toppen

Ansvarlig næringsliv 

Ansvarlig næringsliv handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for 
mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av deres virksomhet. Dette gjelder både private og statlig eide selskaper, og uavhengig av om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land. 

Regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

Som en del av VDL Group er vår virksomhet, herunder også våre ansatte, underlagt VDL Groups «Code of Conduct». Disse etiske retningslinjene forplikter oss til å overholde menneskerettighetene og en bærekraftig virksomhet.


FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 og en guide for vårt arbeid med økt bærekraft. Et av målene vi har valgt er nr. 8. som går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette tenker vi er en del av kjernen i Åpenhetsloven - Les om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven i VDL TTI

--

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Av de 17 bærekraftsmålene har vi valgt oss ut 4 mål det er naturlig for vårt selskap å jobbe mot:

7. Ren energi til alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Hva gjør vi i VDL TTI? Vårt hovedkontor har lader for el-buss og el-lastebil, samt solcellepanel montert på taket. Ladere for ansatte med el-bil.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hva gjør vi i VDL TTI? Følger norske regler, lover og normer. Har policy for ansvarlig næringsliv, herunder etiske retningslinjer. HMS står i fokus og vi jobber for å bli ISO-sertifiserte. Supplier Code of Conduct for å sikre gode vilkår lengre ut i verdikjeden, samt utfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Samarbeid med OPT og NAV for sysselsetting av arbeidstakere med tiltak/behov for arbeidstrening.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Hva gjør vi i VDL TTI? Avfallssortering og gjenbruk av esker/paller, samt foldbare paller i plast for lengre levetid. Produkter i porteføljen med en positiv miljøprofil.

13. Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Hva gjør vi i VDL TTI? All reisevirksomhet er betydelig redusert og vi jobber for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. 
Alle firmabiler/varebiler skal innen 2027 være elektriske.


Vår miljøpolicy


Fokus på miljø, både for ansatte og omverden, har alltid vært en naturlig tanke for alle selskaper i VDL Groep. I VDL TTI arbeider vi for å bidra til et bærekraftig samfunn, selv som en leverandør til transportbransjen kan vi gjøre mange tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk. 

I VDL TTI tenker vi: ”Alle kan gjøre litt, og i sum kan det utgjøre en forskjell!” - uavhengig av bransje.


Vår Miljøpolicy:

  • Jobbe systematisk med HMS
  • Sikre godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til helse og trivsel
  • Følge gjeldende miljølovgivning og ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Redusere våre klimagassutslipp knyttet til forretningsreiser
  • Redusere vårt energiforbruk (bygg og biler)
  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker
  • Påvirke og samarbeide med våre leverandører for å redusere klimagassutslipp og annen miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden

Har du spørsmål om VDL TTIs arbeid med ansvarlig næringsliv? Kontakt vår kommunikasjonsansvarlig Mari Mathisen på mathisen@tti.no