Til toppen

Åpenhetsloven i VDL TTI

I VDL Truck & Trailer Industry AS (VDL TTI) jobbes det kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter, og vi arbeider for at alle ansatte, både hos oss og i leverandørkjeden, skal oppleve en verdig arbeidssituasjon. Vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører.

FNs bærekraftsmål er en guide for vårt arbeid med økt bærekraft og vi har valgt oss ut 4 mål det er naturlig for vår virksomhet å jobbe mot. Et av målene vi har valgt er nr. 8. som går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette tenker vi er en del av kjernen i Åpenhetsloven.

Hvordan vi jobber med kartlegging internt og i verdikjeden

For å kartlegge risiko hos våre leverandører og forretningspartnere jobber vi oss først gjennom en overordnet risikovurdering basert på etisk risiko ut ifra land og bransje/type produkt (kilde: CSR Risk Check) og en kommersiell vurdering, herunder innkjøpssum, innkjøpshyppighet og leverandøravhengighet.

Ved behov for en detaljert vurdering benytter vi oss av verktøyet til House of Control.


Internt overvåkes og kartlegges arbeidsmiljøet jevnlig gjennom ulike aktiviteter som en del av selskapets internkontrollarbeid. Herunder vernerunder, AMU-møter, medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, HMS-møter og årlige risikovurderinger. I vårt HMS-system, som alle ansatte har tilgang til, finner man blant annet vår personalhåndbok, rutiner for kjemikaliehåndtering og hvordan varsle ved kritikkverdige forhold. 

Som en del av VDL Group er vår virksomhet, herunder også våre ansatte, underlagt VDL Groups «Code of Conduct». Disse etiske retningslinjene forplikter oss til å overholde menneskerettighetene og en bærekraftig virksomhet.