Til toppen

Eurol Brake Cleaner Spray (500ml)

Produktnummer: E701445-500ML
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Eurol Brake Cleaner Spray er et kraftig, hurtigtørkende, ikke etsende rengjøringsmiddel for bremse- og clutchdeler og andre materialer som må avfettes.

Faresetninger:

 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 - Irriterer huden.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • P280 - Benytt vernehansker.
 • P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.

Eurol Brake Cleaner Spray fjerner raskt overflødig bremsevæske, skitt, fett og olje fra bremser og clutch og etterlater ingen rester. Eurol Brake Cleaner Spray forhindrer knirkende bremser og kan brukes under alle vinkler på grunn av den praktiske emballasjen.

Eurol Brake Cleaner Spray kan ikke påføres gummi, plast eller lakkerte deler uten å prøve ut først.

 • Ristes godt før bruk.
 • Bruk tilstrekkelig mengde produkt på delene som skal rengjøres. La produktet trekke i noen sekunder.
 • Tørk om nødvendig rent med en absorberende klut. Gjenta prosedyren i tilfelle vedvarende karbonforurensning.
 • Spray ved ca. 20 cm fra objektet. Påfør ønsket mengde. Bruk Eurol Brake Cleaner Spray kun i godt ventilerte områder.
 • Ved øyekontakt, skyll øynene umiddelbart med mye vann.
 • Brannfarlig stoff.
 • Eurol Brake Cleaner Spray har en holdbarhet på 3 år i uåpnet beholder på et kjølig og tørt sted med et temperaturområde mellom +5°C og +25°C.
Mål og vekt
Vekt 0.0 kg