Til toppen

Eurol Penetrating Oil Spray (400ml)

Produktnummer: E701300-400ML
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Universal spray for smøring og korrosjonsbeskyttelse.

Eurol Penetrating Oil Spray løsner raskt rustne deler, takket være de dypt penetrerende egenskapene. Den inneholder molybdendisulfid for smøring. Dessuten inneholder den aktive inhibitorer for å motstå korrosjon.

Faresetninger:

  • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger:

  • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  • P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  • P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

 

 

Mål og vekt
Vekt 0.0 kg
Innhold 400 ml
Generelt
Farge Svart