Til toppen

SEID Shampo med voks (5 liter)

Produktnummer: 16-1-5
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Konsentrert voksbehandlingsprodukt med lett vaskeeffekt (ikke silikonbasert). Til vask/voksbehandling og konservering av lakkerte overflater som billakk samt andre typer blanke overflater. Basert på naturvokser. Etterlater en langtidsvarene glansfull vokshinne med avrenningseffekt. Hindrer smuss og forurensning fra å feste seg i overflaten.

Faresetninger

  • H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
  • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege


Dosering og brukerveiledning
Vask og voksbehandling 2 dl. pr. 10 ltr. vann (2 % bruksløsning).
Konservering/langtidslagring 5 dl. pr. 10 ltr. vann (5 % bruksløsning).
Sterkt tilsmussede gjenstander bør avfettes før produktet påføres. Påfør produktet med lavtrykkssprøyte, skumkanon, svamp e.l. Produktet påføres nedenfra og opp, og spyles av på samme måte for optimal effekt. Ved bruk på gjenstander som skal lagres over lengre tid skal produktet ikke spyles av. Avspyling gjøres først når gjenstanden tas frem for bruk igjen. Effekten forlenges ved bruk av temperert vann (maks 40°C).

Egenskaper
Etterlater en langtidsvarene glansfull vokshinne med avrenningseffekt. Hindrer smuss og forurensning fra å feste seg i overflaten.
Utseende: Rød væske.
Skumevne: Skummer kraftig.
pH: 5 (i konsentrat).

Mål og vekt
Vekt 0.0 kg