Til toppen

Kjøre- og hviletid

Kilde: Statens Vegvesen

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet.

 

Kjøre- og hviletidsreglene

Regelverket gjelder innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Hvis du kjører til, fra, innad i eller mellom land som ligger utenfor EØS-området, gjelder AETR-avtalen. Reglene er i det store og hele like de reglene som gjelder innenfor EU/ EØS.

Førere av lastebiler og busser omfattes av reglene.

 

Regelverket i korte trekk (i lange trekk lenger ned)

Daglig kjøreperiode

 • Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause
 • Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

Døgnhvile

 • Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn
 • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

Ukentlig kjøreperiode

 • Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)

 • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)

Ukehvil

 • Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer

 • Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode)

Fartsskriver registrerer riktig kjøretid

Er du omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket skal du ha fartsskriver i kjøretøyet. Fartsskriveren holder styr på kjøretiden og sikrer at du vet når du skal ta pause. Har kjøretøyet digital fartsskriver må du ha et sjåførkort. 

Har kjøretøyet analog fartsskriver må du ha diagramskiver som skiftes ut når den daglige kjøreperioden er over.

Hensikten med regelverket er å ivareta trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, samt ivareta sjåførens arbeidsforhold.

Daglig kjøreperiode

 

Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause (hovedregel.)

Kjøretid
Fire og en halv times kjøring regnes som en kjøreperiode. Kjøretiden kan være sammenhengende eller oppstykket. Daglig kjøreperiode kan ikke være på mer enn ni timer. Inntil to ganger i uka kan daglig kjøretid utvides til ti timer.

Pauser

 • Pausen på 45 minutter får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

 • Ved behov kan pausen deles i to, den første på 15 minutter og den siste på 30 minutter

 • Deler du pausen kan lengden ikke byttes om – den siste må alltid være på 30 minutter

 • Etter en samlet eller delt pause (til sammen 45 minutter) starter en ny kjøreperiode på maksimalt fire og en halv time

 • Pause(ne) skal registreres under symbolet «seng», unntatt ved to-sjåførs ordning

Eksempler
Du kjører i fire og en halv time, tar pause i 45 minutter og starter så på en ny kjøreperiode.

Du kjører i to og en halv time, tar pause i 15 minutter, kjører i to timer og tar pause i 30 minutter. Så starter du på en ny kjøreperiode.

Døgnhvil

 

Hvert døgn skal du hvile i sammenhengende 11 timer eller minst tre pluss ni timer (hovedregel.)

 • Når døgnhvilen deles opp må den siste hvilen alltid være på minst ni timer

 • Døgnhvil kan tas i kjøretøyet dersom det har tilfredsstillende sovemuligheter og det står i ro

 • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

 • Lengden på døgnhvilen er den hvilen som er innenfor 24-timersperioden fra avslutningen av forrige døgn- eller ukehvile

Unntak
Du kan avbryte døgnhvil inntil to ganger i til sammen maksimum en time hvis kjøretøyet skal kjøres av eller på et tog eller en ferje. Du skal da ha tilgang til liggeplass imellom avbruddene.

Er kjøretøyet bemannet med to eller flere sjåfører som fører kjøretøyet, er kravet minst ni timers døgnhvil i løpet av 30 timer.
 

Ukentlige kjøreperioder

 

Total kjøretid per uke må ikke være på mer enn 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)

 • En uke er definert fra midnatt natt til mandag til midnatt neste mandag
 • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer

Arbeidstidsreglene legger begrensninger for lengden på kjøretid (arbeidstid) per uke. Arbeidstidsreglene for sjåfører har regler om sjåførens arbeidstid, og gir mulighet til avtaler om utvidet arbeidstid, overtid m.m.

Ukehvil

 

Ukehvil må være på minst 45 timer maksimum seks døgn etter forrige ukehvil (hovedregel.)

Det er innført et unntak fra dette for internasjonal persontransport, der ukehvilen kan tas først det 12. døgnet.

 • Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til 24 timer
 • En redusert ukehvile er en periode på minst 24 timer sammenhengende men mindre enn 45 timer
 • Ukehvilen må være påbegynt innenfor en uke (fra mandag kl.00 til søndag kl. 24) 
 • Denne reduserte ukehvilen må kompenseres
 • Den delen av ukehvilen som ikke er tatt må du ta samlet i forbindelse med en hvil på minst 9 timer (F.eks. en døgnhvil)
  • Eksempel: Du tar en redusert ukehvil på 30 timer. De 15 timer som må kompenseres kan du ta sammen med påfølgende døgnhvil, altså at du tilsammen hviler i 24 timer
 • Fristen for å kompensere en redusert ukehvil (15 timer iht. eksempelet over) må tas innen utløpet av den tredje uken som følger etter den uken reduksjonen fant sted

Redusert ukehvil kan tas i kjøretøyet dersom det står i ro og er utstyrt med tilfredsstillende sovemuligheter. Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet.

Begrunnelsen for å ha et system med redusert ukehvil og kompensasjon, er for å sikre at regelverket er fleksibelt for sjåførene.